Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Ročníkové práce

 

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 zahájilo od školního roku 2020/2021 výuku dle ŠVP, jehož jednou z důležitých součástí je povinnost žáků třetích ročníků obhájit ročníkovou práci. Téma práce volí žáci v průběhu druhého ročníku z nabídky, kterou vytvoří všechny předmětové komise, práci sestavují pod vedením některého z pedagogů gymnázia (vedoucí práce), popř. i pod vedením kolegů z partnerských institucí, se kterými gymnázium spolupracuje.

Povinností žáků třetích ročníků je vypracování a obhajoba vlastní ročníkové práce. Obhajoba práce se skládá z odevzdání elektronického dokumentu stanovené formy (editovatelný formát textového editoru a výstupní formát PDF) a její následné prezentace před stanovenou komisí (minimálně vedoucí práce a oponent). Ročníková práce (elektronický dokument) musí být v rozsahu min. 5 normostran čistého textu.

Obhajoba práce se skládá z odevzdání elektronického dokumentu stanovené formy (editovatelný formát textového editoru a výstupní formát PDF) a její následné prezentace před stanovenou komisí (minimálně vedoucí práce a oponent). Ročníková práce (elektronický dokument) musí být v rozsahu min. 5 normostran čistého textu. Úspěšná obhajoba práce, která probíhá během druhého pololetí třetího ročníku, je nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace předmětu Český jazyk a literatura za třetí ročník.

Termín výběru ročníkové práce je 31. 3. daného školního roku, ve kterém si ročníkovou práci volí. Řádný termín odevzdání ročníkové práce je konec února daného školního roku, ve kterém ročníkovou práci obhajují. Termín prezentace ročníkové práce je žákům sdělen nejdéle do 15. 4. daného školního roku, ve kterém ročníkovou práci obhajují.

Obhajoba ročníkové práce je hodnocena podle pětistupňové klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný a 5 – nedostatečný.

Hodnocení obhajoby ročníkové práce stupněm 4 – dostatečný a lepším je nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace předmětu Český jazyk a literatura za druhé pololetí třetího ročníku. Známka obhajoby ročníkové práce je známkou váhy 8 předmětu Český jazyk a literatura ve druhém pololetí 3. ročníku.

Stanovení podmínek a hodnocení ročníkové práce je součástí školního řádu - viz § 24 Ročníková práce.


Informace a pokyny pro tvorbu ročníkových prací

  • Užitečná příručka typografických pravidel (PDF)
  • Základní souhrn pravidel dobré prezentace (PDF)

Školní rok 2023/2024

Ročníkové práce 2024/2025

Nabídka témat ročníkových prací pro žáky 2. ročníků školního roku 2023/2024 s rokem obhajoby 2025

V neděli 28. 4. 2024 bylo ve školním informačním systému EduPage ukončeno elektronické přihlašování témat ročníkových prací s rokem obhajoby 2025, které bude ukončeno v neděli 28. 4. 2024 ve 20:00 hodin. Povinností každého žáka druhého ročníku je výběr právě jednoho z nabízených témat. Od května 2024 žák zahajuje zpracování své ročníkové práce s garantem konzultacemi (osobními či distančními prostřednictvím školního informačního systému EduPage, případně e-mailem).

Mgr. Petr Harbich, ředitel školy


Školní rok 2022/2023

Řádný termín odevzdání ročníkové práce je 28. 2. 2024. Termín prezentace ročníkové práce je žákům sdělen nejdéle do 19. 4. 2024.

  • Kritéria hodnocení ročníkových prací pro obhajoby ve školním roce 2023/2024(PDF)

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 31.00, 5. 6. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich