Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve škole je zřízeno školské poradenské pracoviště ve složení: výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, metodik prevence a školní psycholog. Kariérový poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství. Výchovný poradce pak zejména procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Cíle školního poradenského pracoviště

 • kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání,
 • průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky,
 • omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem,
 • prevence sociálně-patologických jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání),
 • včasné odhalování problémového chování žáku,
 • poskytování služeb kariérového poradenství,
 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům,
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními,
 • spolupráce s OSPOD, PCR a dalšími institucemi a odborníky ve vzdělávání.

 

Personální složení a konzultační hodiny ŠPP

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Soňa Chalupová, pondělí 13.00 - 15.00, v případě nutnosti dle domluvy
Metodik prevence:  Mgr. Michaela Lavo, dle domluvy
Školní psycholog:  Mgr. Karolína Čermáková; pondělí, úterý a čtvrtek po předchozí domluvě

 

Výchovný poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Náplň činnosti výchovného poradce
1. Poradenské činnosti
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
2.  Metodické a informační činnosti
 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace žáků, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.

 

 

Kariérový poradce

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

Náplň činnosti kariérového poradce
1. Poradenské činnosti
 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
2.  Metodické a informační činnosti
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy.

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Náplň činnosti školního metodika prevence
1. Metodické a koordinační činnosti
 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
2. Informační činnosti
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).
3. Poradenské činnosti
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Školní psycholog

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod. prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Náplň činnosti školního psychologa
Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace
 • Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.
 • Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.
 • Poskytování krizové intervence.
 • Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.
 • Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků ve škole a v rodině.
 • Provádění bilanční diagnostiky
Diagnostika, depistáž
 • Depistáž specifických poruch učení na střední škole.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy
Konzultační, poradenské a intervenční práce
 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního programu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce
Metodická práce a vzdělávací činnost

 

Dokumenty

 • Program školních poradenských služeb ve školním roce 2023/2024 (PDF)
 • Školní preventivní program ve školním roce 2023/2024 (PDF)
 • Krizový plán školy (PDF)
 • Školní program proti šikaně (PDF)

Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.97, 15. 5. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich