Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025


Škola koná přijímací řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Do 1. ročníku školního roku 2024/2025 bude přijato nejvýše 90 uchazečů.

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to v termínu pátek 12. 4. 2024 a v termínu pondělí 15. 4. 2024 (uchazeči budou rozděleni do termínů dle informačního systému Cermatu), 1. náhradní termín je stanoven na pondělí 29. 4. 2024, 2. náhradní termín na úterý 30. 4. 2024.

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Úprava podmínek JPZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
Součástí přihlášky ke studiu na naší škole musí být platné doporučení školského poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek JPZ. Ředitel školy zajistí úpravu podmínek při konání JPZ dle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – pro uchazeče z Ukrajiny
Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční školy
Přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s CERMATEM tzv. redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL.

 

Rozsah testů

 • Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, uzavřené i otevřené (hodnocen je i postup řešení) úlohy – max. počet bodů 50

Body za špatné odpovědi se neodečítají!
Povolené pomůcky: Rýsovací potřeby (MAT) a  psací potřeby, tj. modře či černě píšící propisovací tužka.


Hodnocení uchazečů o vzdělávání
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude zohledněno maximálně 115 body.


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

Uchazeči budou hodnoceni a pro stanovení pořadí bude použito následujícího postupu:
Body z testů uchazečů (viz bod 1), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ (viz bod 2) a za aktivity nad rámec běžných školních povinností (viz bod 3). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu na naší škole 90 uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a zvolené priority školy. Ostatní uchazeči nebudou přijati. Uchazečům není upřeno právo na odvolání v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, a to zejména proti procesnímu pochybení. Odvolání z důvodu naplněné kapacity oboru je bezpředmětné, neboť případné uvolněné místo není v souladu s ustanovením § 60k školského zákona v tomto kole již možné obsadit. Odvolání se podává řediteli školy, který vydal napadené rozhodnutí. Odvolání nelze podat prostřednictvím informačního systému.

1. Počet bodů dosažených v testech JPZ z ČJ a MA
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby v testech JPZ dosáhl v součtu minimálně 35 bodů. Pro uchazeče o studium – uchazeče z Ukrajiny - je podmínkou přijetí získání minimálně 17 bodů v testu JPZ z matematiky. Pro uchazeče o studium - absolventy zahraniční školy - je podmínkou přijetí získání minimálně 17 bodů v testu JPZ z matematiky.

Pohovor pro uchazeče o studium – pro uchazeče z Ukrajiny nebo absolventy zahraniční školy, kteří podali žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka – se bude skládat z následujících 5 částí: komunikace (nakolik žák rozumí a mluví); výslovnost; čtení; pochopení významu čteného textu; psaní. Pohovor se v každé z výše uvedených částí hodnotí „uspěl – neuspěl“. Nutnou podmínkou přijetí pro tyto uchazeče je kromě získání minimálně 17 bodů v testu JPZ z matematiky i hodnocení pohovoru „uspěl“ ze všech pěti částí pohovoru. Pro uchazeče o studium – pro uchazeče z Ukrajiny nebo absolventy zahraniční školy, kteří podali žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka – se pohovor uskuteční odpoledne v den konání testů JPZ, resp. ve středu 17. 4. 2024 pro ty uchazeče z Ukrajiny nebo absolventy zahraniční školy, kteří JPZ na Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 testy JPZ konat nebudou.


2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 • Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z předmětů:
  matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis
 • V případě, kdy žák nebude hodnocen z výše uvedeného předmětu v některém ze započítávaných pololetí, bude dvakrát započítána známka z tohoto předmětu z druhého ze započítávaných pololetí
 • V případě, kdy žák nebude hodnocen z výše uvedeného předmětu ani v jednom ze započítávaných pololetí, bude započítána známka z tohoto či podobného předmětu z vysvědčení za 7. ročník ZŠ (k přihlášce ke studiu bude nutné doložit kopii vysvědčení za 7. ročník ZŠ), případně vysvědčení ze zahraniční školy.
 • Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou

Rozpis přidělovaných bodů za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:


součet známek
z vybraných předmětů

průměrný prospěch
z vybraných předmětů

přidělené body

16

1,00

10,00

17

1,06

9,85

18

1,13

9,55

19

1,19

9,15

20

1,25

8,40

21

1,31

7,75

22

1,38

6,90

23

1,44

6,00

24

1,50

5,10

25

1,56

4,00

26

1,63

3,00

27

1,69

2,00

28

1,75

1,20

29

1,81

0,75

30

1,88

0,50

31

1,94

0,25

32-80

2,00-5,00

0

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče za školní rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024:
Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč nejpozději do pátku 26. 4. 2024.

 1. Pouze předmětové, resp. vědomostní olympiády a soutěže v rámci aktuálního Informativního seznamu soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení na www.gymozart.cz) – doložená kopií diplomu (nezapočítávají se tedy body za umělecké, řemeslné, sportovní a ostatní olympiády a soutěže)
  • školní kolo do 3. místa - 1 bod
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů
 2. kopií diplomu doložená aktivní účast v ostatních školních projektech, aktivitách a školních i mimoškolních soutěžích nespecifikovaných v bodě a) – celkem za bod b) maximálně 1 bod.
 3. oficiálním potvrzením (nejlépe na hlavičkovém papíře, název a razítko organizace, která potvrzení vydala) doložená dlouhodobá činnost v rámci mimoškolních sportovních, kulturních, vzdělávacích a zájmových aktivit – celkem za bod c) maximálně 1 bod.

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (bod 3) - účast a umístění v olympiádách a soutěžích; projektech; dlouhodobá zájmová činnost apod. - dokládající zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 5 bodů.


4a. Rovnost v redukovaném bodovém ohodnocení (toto pravidlo se použije pro zařazení uchazečů, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka, do celkového pořadí uchazečů v přijímacím řízení)
Při rovnosti bodů v redukovaném bodovém ohodnocení přijímacího řízení rozhoduje o pořadí hodnocení testu JPZ z matematiky, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy – otevřené úlohy, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy A, dále vyšší skóre Ma komplexy B, dále vyšší skóre Ma komplexy C, dále vyšší skóre Ma komplexy D a dále pak výše přidělených bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností.

4b. Rovnost v celkovém bodovém ohodnocení
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkové hodnocení testů JPZ, dále hodnocení testu JPZ z matematiky, dále hodnocení testu JPZ z českého jazyka, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy – otevřené úlohy, dále vyšší skóre JPZ ČJ komplexy – otevřené úlohy, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy A, dále vyšší skóre Ma komplexy B, dále vyšší skóre Ma komplexy C, dále vyšší skóre Ma komplexy D, dále počet jedniček z matematiky, českého jazyka a prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a dále pak výše přidělených bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností.

 

V Pardubicích 15. ledna 2024

Mgr. Petr Harbich
ředitel školy


Školský portál
Pardubický kraj
OP JAK Šablony I

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 30.81, 24. 3. 2024
© 2007 - 2024 · Mgr. Petr Harbich