Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Kritéria přijímacího řízení 2019/2020

Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2018/27/GY


Škola koná přijímací řízení v souladu s § 59 – 60 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Do 1. ročníku školního roku 2019/2020 bude přijato 90 uchazečů.
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky v termínu pátek 12. 4. 2019 a v termínu pondělí 15. 4. 2019 (uchazeč se účastní na škole v pořadí vyplněném na přihlášce), 1. náhradní termín je stanoven na pondělí 13. 5. 2019, 2. náhradní termín na úterý 14. 5. 2019.
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Rozsah testů

 • Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, uzavřené i otevřené (hodnocen je i postup řešení) úlohy – max. počet bodů 50

Body se za špatné odpovědi neodečítají!
Povolené pomůcky: rýsovací potřeby (MAT) a  psací potřeby, tj. modře či černě píšící propisovací tužka.

Hodnocení uchazečů o vzdělávání
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude zohledněno maximálně 130 body.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:
1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby v testech dosáhl v součtu minimálně 35 bodů.
Uchazeči, kteří tuto podmínku splní, budou hodnoceni a pro stanovení pořadí bude použito následujícího postupu:
Body z testů všech uchazečů, budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ (viz bod 2) a za aktivity nad rámec běžných školních povinností (viz bod 3). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 90 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních devadesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (91. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.

2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 • Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z předmětů:
  matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis
 • Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou

Rozpis přidělovaných bodů za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:


součet známek
z vybraných předmětů

průměrný prospěch
z vybraných předmětů

přidělené body

16

1,00

20,00

17

1,06

19,70

18

1,13

19,35

19

1,19

18,75

20

1,25

17,65

21

1,31

16,20

22

1,38

14,50

23

1,44

12,45

24

1,50

10,00

25

1,56

7,75

26

1,63

6,00

27

1,69

4,50

28

1,75

3,25

29

1,81

2,25

30

1,88

1,25

31

1,94

0,50

32-80

2,00-5,00

0

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče za školní rok 2017/2018 a 2018/2019
Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč nejpozději do 25. 3. 2019:

 • olympiády certifikované MŠMT (soutěže typu A nebo B)
  • školní kolo do 3. místa - 1 bod
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů
 • doložená aktivní účast v ostatních projektech, soutěžích a aktivitách ZŠ s vlastním zapojením a přínosem - 1 bod (max. 3 celkem)
 • oficiálně doložená dlouhodobá činnost v rámci sportovních aktivit - max. 1 bod, v rámci kulturních aktivit - max. 1 bod, vzdělávacích aktivit - max. 1 bod, ostatní zájmová činnost - max. 1 bod.

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládající zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 10 bodů.

4. Rovnost v celkovém bodovém ohodnocení
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkové hodnocení testů, dále hodnocení testu z matematiky, dále hodnocení testu z českého jazyka, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání, dále počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

V Pardubicích 5. listopadu 2018

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 25.13, 3. 7. 2019
© 2007 - 2019 · Mgr. Petr Harbich