Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Kritéria přijímacího řízení 2022/2023


Škola koná přijímací řízení v souladu s § 59 – 60 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších úprav. Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 bude přijato 90 uchazečů.

V 1. kole přijímacího řízení proběhnou jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to v termínu úterý 12. 4. 2022 a v termínu středa 13.  4.  2022 (uchazeč se účastní na škole v pořadí vyplněném na přihlášce), 1. náhradní termín je stanoven na úterý  10. 5. 2022, 2. náhradní termín na středu 11. 5. 2022.
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Úprava podmínek JPZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
Součástí přihlášky ke studiu na naší škole musí být platné doporučení školského poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek JPZ. Ředitel školy zajistí úpravu podmínek při konání JPZ dle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční školy
Přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem před komisí.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s CERMATEM tzv. redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč, který nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL.

 

Rozsah testů

 • Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50
 • Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, uzavřené i otevřené (hodnocen je i postup řešení) úlohy – max. počet bodů 50

Body za špatné odpovědi se neodečítají!
Povolené pomůcky: Rýsovací potřeby (MAT) a  psací potřeby, tj. modře či černě píšící propisovací tužka.


Hodnocení uchazečů o vzdělávání
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude zohledněno maximálně 115 body (maximální možný součet bodů z odstavců 1. až 3.).


Kritéria pro hodnocení uchazečů:


1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby v testech JPZ dosáhl v součtu minimálně 35 bodů. Pro uchazeče o studium - absolventy zahraniční školy - je podmínkou přijetí získání minimálně 17 bodů v testu JPZ z matematiky. Uchazeči budou hodnoceni a pro stanovení pořadí bude použito následujícího postupu:
Body z testů uchazečů (viz odstavec1), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ (viz odstavec 2) a za aktivity nad rámec běžných školních povinností (viz odstavec 3). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 90 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních devadesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (91. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.


2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 • Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z předmětů:
  matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis
 • V případě, kdy žák nebude hodnocen z výše uvedeného předmětu v některém ze započítávaných pololetí, bude dvakrát započítána známka z tohoto předmětu z druhého ze započítávaných pololetí
 • V případě, kdy žák nebude hodnocen z výše uvedeného předmětu ani v jednom ze započítávaných pololetí, bude započítána známka z tohoto či podobného předmětu z vysvědčení za 7. ročník ZŠ (k přihlášce ke studiu bude nutné doložit úředně ověřenou kopii vysvědčení za 7. ročník ZŠ).
 • Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou

Rozpis přidělovaných bodů za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:


součet známek
z vybraných předmětů

průměrný prospěch
z vybraných předmětů

přidělené body

16

1,00

10,00

17

1,06

9,85

18

1,13

9,55

19

1,19

9,15

20

1,25

8,40

21

1,31

7,75

22

1,38

6,90

23

1,44

6,00

24

1,50

5,10

25

1,56

4,00

26

1,63

3,00

27

1,69

2,00

28

1,75

1,20

29

1,81

0,75

30

1,88

0,50

31

1,94

0,25

32-80

2,00-5,00

0

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče za školní rok 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022:
Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč nejpozději do čtvrtka 31. 3. 2022.

 1. olympiády a soutěže (mimo sportovních) – doložená kopií diplomu:
  • školní kolo do 3. místa - 1 bod
  • okresní kolo do 3. místa - 2 body
  • krajské kolo do 3. místa - 3 body
  • celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů
 2. kopií diplomu doložená aktivní účast v ostatních školních projektech, aktivitách a sportovních soutěžích – celkem za bod b) maximálně 1 bod.
 3. oficiálním potvrzením (nejlépe na hlavičkovém papíře, název a razítko organizace, která potvrzení vydala) doložená dlouhodobá činnost v rámci mimoškolních sportovních, kulturních, vzdělávacích a zájmových aktivit – celkem za bod c) maximálně 1 bod.

Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (bod 3) - účast a umístění v olympiádách a soutěžích; projektech; dlouhodobá zájmová činnost apod. - dokládající zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 5 bodů.


4. Rovnost v celkovém bodovém ohodnocení
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkové hodnocení testů JPZ, dále hodnocení testu JPZ z matematiky, dále hodnocení testu JPZ z českého jazyka, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy – otevřené úlohy, dále vyšší skóre JPZ ČJ komplexy – otevřené úlohy, dále vyšší skóre JPZ Ma komplexy A, dále vyšší skóre Ma komplexy B, dále vyšší skóre Ma komplexy C, dále vyšší skóre Ma komplexy D, dále počet jedniček z matematiky, českého jazyka a prvního cizího jazyka za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a dále pak výše přidělených bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností.

 

V Pardubicích 3. listopadu 2021,

Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy


Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Instagram profil
Naše stránky nesbírají cookies :)! Neshromažďujeme žádné informace o vás.
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 29.32, 24. 6. 2022
© 2007 - 2022 · Mgr. Petr Harbich