Domů

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
Školní rok 2018/2019

 

Maturita 2019

 

Maturitní zkouška 2019 (společná i profilová část)

 • Stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2018/2019 (pdf)
 • Seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů (pdf)
 • Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2018/2019 - (formát pdf).
 • Odkaz na stránky Nová maturita s ilustračními testy 2018.
 • Maturitní zpravodaje (stránky s odkazy ke stažení).
 • Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ (pdf).

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky 2019

Model maturitní zkoušky pro jarní termín 2018 se opírá o platnou legislativu – tedy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy vydal v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2018/2019. Toto rozhodnutí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a z platného Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 79-41-K/41. Jeho nedílnou součástí je i seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů.

 

Český jazyk (ČJL)

 1. Na základě předloženého návrhu ředitel školy vydal a zveřejnil školní seznam 120 literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (formát pdf). Z uvedené nabídky žák sestaví svůj seznam 20 literárních děl. V tomto seznamu musí být minimálně dvěma tituly zastoupena próza, poezie a drama a zároveň musí být v každém ze čtyř okruhů dodržen uvedený minimální počet titulů. Od jednoho autora si žák vybere maximálně dva tituly, a to nejvýše v jednom případě. Žákovský seznam tudíž bude obsahovat díla minimálně 19 různých autorů. Seznam odevzdá řediteli školy do 31. března 2019 prostřednictvím učitele ČJL.
 2. Ilustrační testy ČJL 2018.
 3. Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (pdf).
 4. Příklady úloh z literární historie (pdf).

 

Výběrová zkouška z matematiky (MAT+)

 1. Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou (nepovinnou) zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete na stránkách CERMATu
 2. Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní budete moci v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.
 3. Úspěšné absolvování Matematiky+ zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz. V posledních dvou letech byli nejúspěšnější žáci i jejich učitelé pozváni do Senátu Parlamentu ČR a oceněni.

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka uznanou certifikovanou zkouškou

 1. V souladu s § 81 odst. 6 školského zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů existuje možnost nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že toto nahrazení umožňuje aktuální novela školského zákona pouze na školách, kde jsou stanoveny 3 zkoušky profilové části MZk, je možné u nás toto nahrazení realizovat pouze v rámci jedné nepovinné zkoušky profilové části MZk. Případní zájemci nechť se hlásí individuálně v kanceláři školy. Bližší informace včetně seznamu certifikovaných zkoušek naleznete zde.

Školský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2016
Facebook profil
Verze stránek 24.23, 14. 11. 2018
© 2018 · Mgr. Petr Harbich