Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart Gymozart
 

Charakteristika školy

Naše gymnázium nabízí Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání moderních e-learningových systémů EduPage a Google Workspace, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

Aktuálně…

PZk 2021

Zrušení přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
s konečnou platností ruším konání přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 prezenční formou. Epidemická situace nám v bohužel žádném případě neumožnila konání přijímacích zkoušek nanečisto v prezenční formě tak, aby abychom dokázali uchazečům v maximální možné míře přiblížit atmosféru "ostrých" testů jednotných přijímacích zkoušek. Po dohodě s našimi pedagogy jsme připravili zadání jednoho testu JPZ z minulých let (matematika zadání, matematika záznamový arch, český jazyk zadání, český jazyk záznamový arch), vyzkoušejte je prosím svědomitě pouze s psacími a rýsovacími pomůckami jako "domácí úkol" - na dálku z vašich domovů: 70 minut čistého času na test z matematiky, přestávka cca 30 minut, 60 minut na test z českého jazyka. Ve středu 10. 2. bychom na webových stránkách školy zveřejnili i klíč správných řešení. Naši lektoři přípravného kurzu budou procházet s účastníky kurzu postupy správných řešení na přípravném kurzu č. 3 dne 10. 2. 2021.
Je nám líto, že letošní příprava k přijímacímu řízení bude o prezenční přijímačky nanečisto chudší, ale věříme, že svědomitou přípravou dosáhnete kýžených úspěchů v přijímacím řízení.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Semináře 2020/2021

Volba seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník

Studenti budoucích 3. a 4. ročníků si budou vybírat volitelné semináře a konverzace pro příští školní rok. Budoucí 3. ročník si vybírá právě jeden seminář a právě jednu konverzaci z cizího jazyka a má možnost též zvolit jeden z nepovinných předmětů Deskriptivní geometrie nebo Latina. Budoucí 4. ročníky si ke stávajícím volitelným předmětům vybírají právě dva další semináře s tříhodinovou dotací a právě jeden seminář, který se bude vyučovat blokově (2 hodiny 1× za 14 dní, případně 1 hodina 1× za týden). Předměty se otevřou při minimálním počtu 9 studentů. Výběr provádíte prostřednictvím modulu Přihlašování v aSc Edupage od 7. 2. 2021 20:00 hodin do 26. 2. 2021 20:00 hodin.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


PZk 2021

Příjem přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vyplněné přihlášky ke studiu ve školním roce 2021/2022 přijímáme osobně v kanceláři školy č. 58 od 1. 2. 2021 ve všední dny v době od 7:30 do 15:00 hodin v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, na kterou odešleme potvrzení o přijetí přihlášky ke studiu na naší škole. U hlavního vchodu zazvoníte na zvonek kancelář školy, případně obálku vložíte do poštovní schránky gymnázia na recepci v hlavním vchodu do školy. Další preferovaný způsob podání přihlášky je zaslání klasickou poštou, opět připomínáme kontrolu e-mailové adresy zákonného zástupce pro zpětnou vazbu přijetí přihlášky. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do školy nejpozději v pondělí 1. 3. 2021. Kopie diplomů a potvrzení o mimoškolních aktivitách můžete nosit i samostatně do pátku 26. 3. 2021, ale opět v papírové obálce nadepsané jménem a příjmením uchazeče a e-mailovou adresou zákonného zástupce, kterou odevzdáte do poštovní schránky školy u recepce (hlavní vchod do budovy gymnázia)

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Distanční výuka

Omezení provozu škol a školských zařízení od 4. ledna do 14. února 2021

Milí žáci, vážení zákonní zástupci, kolegyně a kolegové, usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021 č. 56 prodlužuje platnost usnesení č. 13 z 7. ledna 2021 týkající se omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách do 14. 2. 2021 23:59 hodin. Všechny ročníky tak pokračují v distanční výuce, která se řídí těmito pravidly 1 a 2. Vzhledem k hygienickým opatřením a organizaci distanční výuky nebude umožněno žákům stravování ve školní jídelně, obědy jsou automaticky všem strávníkům odhlášeny prozatím do 12. 2. 2021.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


ANJ olympiáda

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 13. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, poprvé vzhledem k epidemiologické situaci v online podobě. Na prvním místě se umístil Patrik Landsmann G3.A, na druhém místě Salome Korbelová G3.C a na třetím místě Anna Všetečková G3.A. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za účast v tomto velmi netradičním kole. První dva nás budou reprezentovat v okresním kole, které se rovněž uskuteční v online podobě na gymnáziu Dašická. Oběma přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Soňa Chalupová, garant ANJ


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 12. 1. 2021

Milí uchazeči, zájemci o studium na naší škole, děkujeme za vaši účast na 2. Dnu otevřených dveří. Věříme, že se vám prezentace naší školy líbila a gratulujeme úspěšným řešitelům naší tematické únikovky. S řadou z vás se alespoň na dálku budeme setkávat na přípravném kurzu, který startuje už 20. 1. 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, osobně se potkáme s účastníky přijímacích zkoušek nanečisto 3. 2. 2021 a konečně se těšíme na setkání se všemi zájemci o studium na naší škole v termínech jednotných přijímacích zkoušek 12. a 13. 4. 2021. Hodně štěstí při přijímacím řízení 2021/2022.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Matematický klokan 2020

Matematický klokan 2020

Letos se této mezinárodní soutěže zúčastnilo na naší škole on-line formou celkem 5 žáků v kategorii Student, 21 žáků v kategorii Junior a 3 žáci v neobvyklé kategorii Kadet. Jednalo se totiž o odložené kolo z března 2020 a žáci tak mohli soutěžit i v kategoriích, do kterých patřili na jaře. Na záludné otázky z matematiky měli 75 minut a kdo si s nimi nejlépe poradil ukazuje přehledně tabulka včetně toho, jak dopadli v rámci okresu Pardubice i v Pardubickém kraji (prvních 10 míst). K dosaženým výsledkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Karel Šild


The Mozart Times

Nové číslo studentského časopisu The Mozart Times

Navzdory této nelehké době se nám opět podařilo dát dohromady několik autorů pro letošní první výtisk časopisu The Mozart Times. Témata byla opět rozmanitá a zabývali jsme se nejen aktuálním děním. Časopis se také pomalu začíná věnovat i ostatním jazykům, které se na naší škole vyučují. A kdo ví, možná někdy zahloubáme ještě dál, do vod jazyků mimo naši školu. Nicméně nepředbíhejme, užijte si aktuální číslo a neztrácejte naději v lepší zítřky.
Ještě bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, podílejí a podílet (snad) nadále budou!

Justýna Křivková, G3.C


Přijímací testy

Odložení voleb do školské rady Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Vážení zákonní zástupci, milí zletilí žáci, vydáním tzv. opatření obecné povahy č. j. MSMT- 40610/2020-1 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020, se prodlužuje funkční období členů stávající školské rady tak, že skončí do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.
Pro nás to tedy znamená odložení celého volebního procesu nové školské rady pravděpodobně na první měsíce roku 2021.
Děkuji za Vaše nominace a přístup, formát voleb příští rok měnit nebudeme a věřím, že napodruhé už nám volby již nic nezhatí...

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Klub A21

Činost Klubu A21

Od 6. 10. 2020 běží v rámci nově vzniklého Klubu A21 každé úterý a pátek od 17:00 série online přednášek, které Vám představí aktuální témata současné vědy a techniky očima předních českých vědců, inženýrů a lékařů v širokém spektru oborů jak přírodovědných tak i humanitních. Vybraná témata postupně od listopadu doplní online vzdělávací programy a na ně navazující badatelské a tvůrčí aktivity a jakmile to situace dovolí začnou probíhat též navazující presenční aktivity – exkurze, wshopy/hackathony, stáže a projekty.

RNDr. Květa Sýkorová a Mgr. Alexandr Prokop


Maturita

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška 2021 doznala zásadních změn spočívajících především v přesunutí všech zkoušek profilové části do režie školy. V sekci Maturita jsme zveřejnili nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro rok 2020/2021 a seznam maturitních témat (okruhů) u jednotlivých předmětů. Nechybí ani seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Detailnější informace týkající se maturitní zkoušky (ve společné i profilové části) budeme dále aktualizovat.

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy


Prezentiáda 2020
Prezentiáda

Celostátní kolo Prezentiády 2020 ovládl tým Gymnázia Mozartova

V pátek 18. září 2020 jsme se jako tým Nudle vydali na celostátní finále Prezentiády (soutěže v prezentačních dovednostech) do Brna na Ekonomicko-správní fakultu MUNI. Na začátku září dostal každý tým, který postoupil z krajského online kola, na výběr dvě nová témata společně se zadaným kontextem prezentace. My jsme si vybrali téma „Za 5 minut dvanáct“ v přiděleném kontextu „V kavárně s kamarády“. Před porotou a obecenstvem jsme se v dopoledním bloku soutěže společně s dalšími týmy vystřídali v prezentaci našich témat a následovala pauza, při které se porota rozhodovala o vybrání šesti nejlepších týmu do superfinále.
Do tohoto superfinále se povedlo probojovat i nám. Každý tým si poté vylosoval flash disk, na kterém byla neupravitelná prezentace s devíti náhodnými obrázky, které se automaticky po dvaceti sekundách přepínaly. Naším úkolem pak bylo během jedné hodiny vymyslet podle daných obrázků souvislou prezentaci na libovolné téma. Po otázkách poroty a následné půl hodinové pauze došlo na vyhlášení. Týmy se postupně vyhlašovaly od 6. místa. Nakonec došlo na poslední týmy, z kterých právě ten náš vzešel jako vítězný.
Chtěli bychom obrovsky poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru (jmenovitě panu učiteli Voltrovi, paní učitelce Kalenské a paní učitelce Suchánkové), spolužákům, kteří nám pomáhali s fotkami a především i všem Vám, kteří jste nám věnovali Váš čas v podobě vyplnění našeho dotazníku. Pokud by kohokoli zajímalo, jak vypadala naše prezentace v již zmiňovaném dopoledním bloku, je k dispozici ke stažení společně se scénářem s vyznačenými slovy pro překlikávání na této adrese. Ještě jednou děkujeme.

Studentský tým Nudle (Anna Honsová, David Ryba), G4.A


Přijímací testy

Archiv školních událostí

Vážení návštěvníci našich stránek, pro zachování maximální rychlosti načítání, přehlednost a ještě snazší orientaci na webových novinkách najdete vždy pod tímto odkazem chronologický přehled všech vydaných novinek aktuálního školního roku i let předchozích. Děkujeme za vaše návštěvy webových stránek a využívání on-line aplikací Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.

Mgr. Petr HarbichŠkolský portál
Pardubický kraj
EU OPVK

Úvodní stránka
Gympl roku 2019
Škola doporučená zaměstnavateli 2019
Facebook profil
Prohlášení o přístupnosti webu
Verze stránek 27.62, 22. 1. 2021
© 2007 - 2021 · Mgr. Petr Harbich